V của V-Heart mang ý nghĩa của Việt Nam
và bắt đầu trong chữ Chi Viện 

V-HEART một trái tim Việt Nam với các hoạt động
và chương trình viện trợ nhằm giúp các trẻ em khuyết tật ,
mồ côi có thể sống tự lập thông qua các hoạt động dưới đây.