Các hoạt động tại tỉnh Bình Dương

Hàng tuần một lần các thành viên trong tổ chức đến Trung Tâm nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi tỉnh Bình Dương để hướng dẫn các em học dệt .
Và tổ chức cũng vừa hoàn thành việc xây dựng Trung Tâm Dạy Nghề Cho Người Khuyết Tật và một tuần hai lần đến đây để hướng dẫn cho lớp dệt .


Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi tỉnh Bình Dương có khoảng 50-60 em mồ côi và khuyết tật.
Trong đó, 15 em ( 10 em khuyết tật )tham gia lớp dệt COCORO.
Hiện nay, lớp ở cơ sở được trang bị khung dệt, giúp các em có thể thực hành ngoài giờ học chính thức.
Ngoài ra, tuần một lần,
tổ chức lớp dành cho giáo viên, nhằm nâng cao khả năng thiết kế
và kỹ thuật may hàng dệt COCORO.